Chính sách phát triển
nhân viên

Phát triển nhân viên để nâng cao trình độ cho CBNV, mỗi thành viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của NOTE GROUP trong bất cứ hoàn cảnh nào tại ngôi nhà NOTE GROUP cũng như trong cộng đồng. Đồng thời thông qua đào tạo, NOTE GROUP sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng con người Việt Nam.

11

Hoạt động đào tạo

61

số lượng NV được đào tạo

34

Khóa đào tạo

Phat Trien

Một số chương trình
đào tạo

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh dự án

NẮM BẮT CƠ HỘI TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH NOTE VIỆT NAM 1....

Chính sách đãi ngộ