Ngày 05 tháng 5 năm 2023, NOTE GROUP đã phối hợp cùng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành tổ chức lớp tập huấn ứng dụng phần mềm quản lý và tra soát hóa đơn đầu vào – chứng từ dịch vụ công cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Châu Thành với sự tham gia của hơn học viên là công chức, viên chức làm công tác quản lý kế toán tại các phòng, ban ngành huyện, đơn vị trường học và các xã – thị trấn.

Tap Huan Hau Giang
Tập huấn phần mềm quản lý và tra soát hóa đơn đầu vào – chứng từ dịch vụ công tại tỉnh Hậu Giang

Buổi tập huấn giúp cho các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quản lý tốt trong công tác lưu trữ chứng từ và tra soát hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của huyện và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tham mưu tổng hợp báo cáo về cơ quan cấp trên kịp thời hơn.

Trong thời gian 02 ngày học viên tham gia tập huấn được hướng dẫn sử dụng phần mềm vào công tác quản lý ngân sách được thuận lợi hơn.

Xem chi tiết bài buổi hội thảo tại đây